Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom About Us

Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom

Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom

Name

Years

Mr. Y D Gundevia 

1954-1956

Mr. Azim Husain 

1957-1960

Mr. T N Kaul 

1960-1962

Mr. Kewal Singh 

1962-1965

Mr. P N Haksar 

1965-1967

Mr. D N Chatterjee 

1967-1969

Mr. PN Kaul 

1969-1972

Mr. M K Rasgotra 

1972-1973

Mr. K Natwar Singh 

1973-1977

Mr. P A Nazareth 

1977-1979

Mr. I P Singh 

1979 -1981

Mr. Pushkar Johari 

1981-1984

Mr. R C Arora  

1984-1987

Mr. Salman Haidar 

1987-1991

Mr. K V Rajan 

1991-1995

Mr. PardeepK Singh 

1995-1998

Mr. Hardeep Singh Puri 

1999-2002

Mr. Satyabrata Pal 

2002-2005

Mr. Ranjan Mathai 

2005-2007

Mr. Asoke Kumar Mukerji

2007-2010

Mr. Rajesh N Prasad  

2010-2012

Dr Virander Kumar Paul

2013-2016

Oct 10, 2016
 
image image image image image image image image image image image image image image image image
Go to Navigation